پایه مخزنی پرچم ۶ ضلعی : ۲۵۰,۰۰۰ تومان

پایه گرانولی سنگین ۹ کیلوگرمی : ۳۰۰,۰۰۰ تومان

پایه فلزی سنگین ۸ کیلوگرمی : ۵۰۰,۰۰۰ تومان

پایه چمنی (باغچه ای) : ۳۰۰,۰۰۰ تومان

میله مخصوص پرچم ساحلی ۲.۵ متری : ۲۷۵,۰۰۰ تومان

میله مخصوص پرچم ساحلی ۳ متری : ۳۰۰,۰۰۰ تومان

میله مخصوص پرچم ساحلی ۴ متری : ۳۳۵,۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۲.۵ متری یک رو به همراه دوخت : ۰۰۰، ۲۷۵ تومان

هزینه چاپ پرچم ۲.۵ متری دو رو به همراه دوخت : ۵۵۰،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۳ متری یک رو به همراه دوخت : ۳۰۰،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۳ متری دو رو به همراه دوخت : ۶۰۰،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۴ متری یک رو به همراه دوخت : ۳۳۵،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۴ متری دو رو به همراه دوخت : ۷۷۰،۰۰۰ تومان

فهرست