ساحلی 2.5 متری 2 350x350 - پرچم ساحلی

پرچم ساحلی بادبانی ۲.۵ متری

پرچم

قیمت پرچم یک رو : ۷۷۵٫۰۰۰ تومان
قیمت پرچم دو رو : ۱،۰۵۰٫۰۰۰ تومان

ساحلی 4 متری 350x350 - پرچم ساحلی

پرچم ساحلی بادبانی ۴ متری

پرچم

قیمت پرچم یک رو : ۹۰۰٫۰۰۰ تومان
قیمت پرچم دو رو : ۱،۲۳۵٫۰۰۰ تومان

ساحلی 3 متری 350x350 - پرچم ساحلی

پرچم ساحلی بادبانی ۳ متری

پرچم

قیمت پرچم یک رو : ۸۲۵٫۰۰۰ تومان
قیمت پرچم دو رو : ۱،۱۲۵٫۰۰۰ تومان

هزینه طراحی پرچم : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۲.۵ متری یک رو به همراه دوخت : ۲۷۵.۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۲.۵ متری دو رو به همراه دوخت : ۵۵۰،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۳ متری یک رو به همراه دوخت : ۳۰۰،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۳ متری دو رو به همراه دوخت : ۶۰۰،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۴ متری یک رو به همراه دوخت : ۳۳۵،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۴ متری دو رو به همراه دوخت : ۷۷۰،۰۰۰ تومان

فهرست