چاپ فضای خارجی

placeholder - نمونه کار۳

چاپ و برش همزمان استیکر

placeholder - نمونه کار۳

برچسب داخل شیشه

placeholder - نمونه کار۳

چاپ استیکر بر روی زمین

placeholder - نمونه کار۳

چاپ و تبلیغات روی قطار

placeholder - نمونه کار۳

چاپ روی یخچال صنعتی

placeholder - نمونه کار۳

چاپ روی شیشه مغازه ها

placeholder - نمونه کار۳

چاپ اتومبیل سیار خودپرداز

placeholder - نمونه کار۳

چاپ روی ماشینهای پخش

placeholder - نمونه کار۳

چاپ و تبلیغات روی اتوبوس